കേരളം

  • തലസ്ഥാനം – തിരുവനന്തപുരം
  • വിസ്തീർണ്ണം – 38,863 ച. കീ. മീ
  • ജനസംഖ്യ – 3.48 കോടി (2012)
  • ജില്ലകൾ – 14
  • ഔദ്യോഗിക ഭാഷ – മലയാളം
  • ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം – തെങ്ങ്
  • ഔദ്യോഗിക മൃഗം – ആന
  • ഔദ്യോഗിക പക്ഷി – മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ.