കേരളം

തലസ്ഥാനം – തിരുവനന്തപുരം വിസ്തീർണ്ണം – 38,863 ച. കീ. മീ ജനസംഖ്യ – 3.48 കോടി (2012) ജില്ലകൾ – 14 ഔദ്യോഗിക ഭാഷ – മലയാളം ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം – തെങ്ങ് ഔദ്യോഗിക മൃഗം – ആന ഔദ്യോഗിക …

Read More